Prosjekt DKS-skole

 
 

Kulturtankens mandat, fastsatt juni 2017 av KUD og KD, slår fast at virksomheten skal styrke den kunstneriske og formidlingsmessige kvaliteten i DKS-tilbudet innen alle kunstretninger og være en nasjonal koordinerende instans for utvikling av kvalitet og samarbeid i DKS-ordningen. I tillegg skal Kulturtanken arbeide for god forankring og tett samarbeid mellom skole- og kunstsektor og bidra til å fremme engasjement og utvikle kunnskap og kompetanse om kunst og kultur i utdanningen, og sikre at innholdet i DKS-ordningen samspiller med skolens læreplaner.

Høsten 2017 lyste Kulturtanken ut tre samarbeidsprosjekter på skole for tilskuddsmottakere i Den kulturelle skolesekken. Gjennom samarbeid med tilskuddsmottakere, rektorer, kulturkontakter, lærere, elever og andre DKS-aktører skal Kulturtanken sikre bedre forankring av DKS i skolen. Kulturtanken skal jobbe for bedre samspill mellom tilbudet i DKS og skolens læreplaner gjennom tre prioriterte prosjekt: Prosjekt skoleleder, Prosjekt kulturkontakt og Prosjekt elevmedvirkning, forankret i det overordnede prosjektet Prosjekt DKS-skole. Prosjektene går over tre år, og ble invitert til gjennom Kulturtankens tilskuddsbrev. Det er til sammen 9 fylkeskommuner og 3 direktekommuner som har meldt interesse for samarbeidsprosjektene i 2018. På sikt er det et ønske om å involvere flere tilskuddsmottakere.

Samarbeidspartnere i Prosjekt DKS-skole i 2018: Bergen kommune, Finnmark fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Lørenskog kommune, Nordland fylkeskommune, Oslo fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Telemark fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Tromsø kommune.

 

Skoleledere

Prosjekt skoleleder har som mål å få skolelederne involvert i utviklingen av DKS og undersøke om større grad av eierskap kan utvikles i den enkelte skole. Med prosjektet ønsker vi at skoleleders ansvar for gjennomføring av DKS-tilbudet blir tydeliggjort, slik at DKS-tilbudet inkluderes i skolens planer, og DKS ses som et verktøy for måloppnåelse i skolen. 

Kulturkontakter

Prosjekt kulturkontakter har som mål å se nærmere på hvordan man kan styrke kulturkontaktenes mandat og posisjon i skolen. Kulturkontaktene sørger for at møtet mellom elever og kunstner finner sted, og er en viktig kilde til kunnskap om hvordan utvikling av produksjoner, formidling og eventuelt for- og etterarbeid kan forbedres. 

Elevmedvirkning

Prosjekt elevmedvirkning har som mål å utforske muligheter for mer elevmedvirkning i DKS, i tett samarbeid med blant annet Ungdomsrådet til Kulturtanken. Elevene skal, i henhold til mål for satsningen, inkluderes i ordningen som en sentral aktør og gis mulighet til medvirkning gjennom dialog, deltakelse og innflytelse.